Táto webová stránka používa cookies. Pokraèovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadaèa pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ïalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.
Ok
Domov
SlovenskýRSS
 Domov |  Obchodné podmienky |  Dodacie podmienky |  Profil firmy |  Kontakty |  Vernostný program |  Cenník |   Registrácia  |  Prihlásenie  
Ďalšie informácie
Tento e-shop je certifikovaný
Hľadať produkt
Kategórie produktov
Váš internetový obchod ešte neobsahuje žiadne kategórie produktov. Produkty môžete do obchodu pridať cez administračné rozhranie a to manuálne alebo hromadnými importmi.
Calc Kurzová kalkulačka
EUR = Sk
Informácie
O nás
Obchodné podmienky
Dodacie podmienky
Reklamačné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Najsledovanejšie


Momentálne nie sú žiadne produkty.Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrova ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA.
firma
 
 Názov:
 Adresa:
 Mesto:
 PSÈ:
 Štát:
 IÈO:
 DIČ:
 IÈ DPH:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplòte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSÈ:
 Štát:


 Banka:
 Èíslo úètu:
 
hlavný kontakt
 
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia:

prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový úèel.

 
2401
Kontrolný kód:
Opíšte kód z políèka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registraèného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súèasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky
Podmienky nákupu v internetovom obchode www.DomShop.sk

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti FirMax s.r.o.,
prevádzkovateľa www.DomShop.sk so sídlom Hviezdoslavova 177 Nižná, zapísanej v zbierke
listín Okr.súdu Žilina IčO:47626364, DIč 2024044550 (ïalej len predávajúci) a kupujúcich
v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom systému elektronického predaja.
Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.
2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie
o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru,
spracovaný systémom internetového obchodu.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.DomShop.sk sú pre obe zmluvné
strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito
nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je
pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri
registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na
strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných
podmienok, ktoré platia v deò odoslania objednávky.
Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený , aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je
dlhšia doba dodania a objednávka bude vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom
objednaný tovar. V tomto prípade Vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej
dodávke tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku
akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok (ak sa takáto
skutočnosť vyskytne, budeme Vás ihneï kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia).
Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške
a v zmysle platobných podmienok platných v deò odoslania objednávky. V prípade, že si
kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť
svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom
doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj
opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností
predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru
sa pohybuje v rozmedzí 3-10 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme
e–mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.
5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky
Tovar zašleme na dobierku riadne zabalený. Za dodanie tovaru zaplatíte poštovné (prepravné) a
balné vo výške:
5,- EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 40 kg a nie je považovaná za
nadrozmerný balík, s dodávkou do piatich pracovných od expedície z nášho skladu v prípade
,že je tovar naskladnený.
15,- EUR pri zásielke s hmotnosťou nad 40 kg, s dodávkou do piatich pracovných dní od
expedície z nášho skladu.
Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobne v prevádzke www.DomShop.sk Hviezdoslavova 177
Nižná. Túto možnosť je potrebné telefonicky konzultovať s predávajúcim pred odoslaním
objednávky.

6. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke.

7. Rezervácia tovaru
V prípade predfaktúry predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5
kalendárnych dní odo dòa odoslanie predfaktúry. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má
predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

8. Platobné podmienky
Zákazník za tovar zaplatí na základe predfaktúry na náš účet alebo plnú sumu pri
preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Bez ohľadu na spôsob platby, nie sú kupujúcemu
učtované žiadne ïalšie poplatky za spôsob platby. Uvedené ceny platia pre Slovenskú
republiku.
Pri objednávke do zahraničia je doručenie tovaru vypočítané individuálne podľa hmotnosti
zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

9. Nákup bez rizika
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné
vrátiť najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia, pričom je potrebné aby ste
najneskôr v posledný deò tejto lehoty odovzdali na poštovú prepravu písomné oznámenie o
odstúpení od zmluvy na adresu uvedenú v kontaktoch, alebo toto oznámenie osobne doručili na
adresu uvednú v kontaktoch. Následne Vas prosíme o bezodkladné zaslanie tovaru, ktorý je
predmetom odstúpenia od zmluvy na adresu uvedenú v kontaktoch.
Pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy bude spotrebiteľovi v lehote najneskôr do 15 dní od
odstúpenia zmluvy vrátená zaplatená kúpna cena za tovar alebo za službu, Náklady na vrátenie
tovaru znáša spotrebiteľ, ak dodaný tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol
vadný.

10. Záručná doba
Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia.
Záručná doba začína plynúť dòom prevzatia tovaru.
Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 2 roky (napr. batérie, žiarovky,
spotrebný materiál a pod.) a ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu.
Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo
nevhodným používaním výrobku nezlučujúcim sa s návodom na použitie a s normami platnými v
Slovenskej republike.

11. Reklamačný poriadok
V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou.
Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo
telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste
skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý
obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť
do prepravných dokladov.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu FirMax s.r.o. www.DomShop.sk
Hviezdoslavova č.177 02743 Nižná. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo
poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis
závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e – mail). Tovar
zasielajte buï formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude
táto zásielka prijatá, taktiež reklamovaný tovar môžete osobne doniesť na uvedenú adresu.
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie
vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ
zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k
doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou
údržbou.
Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený
neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej
katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a
neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným
stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah
bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje
predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia
reklamácie kupujúcim.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho písomne - poštou a tovar odošle na
adresu kupujúceho.
Vybavenú reklamáciu je zákazník povinný prevziať. V prípade, že reklamácia nebude
prevzatá, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení
veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci Vám v tomto
prípade bude oprávnený účtovať za každý deò uloženia paušálnu náhradu za vynaložené
náklady vo výške 1 EUR za každý deò uloženia. V prípade, že výška úložného dosiahne
hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov.

12. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti
pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje
sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje , ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby
predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje
nebudú ïalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa
zaväzuje k tomu, že na písomné alebo e-mailové prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu,
kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Zákon č.122/2013 Z.z.
Vaše osobné údaje nezverejòujeme, nesprístupòujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s
výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej
objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však
vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu
nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.
Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné.


13.Odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len
ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14
kalendárnych dni odo dòa prevzatia tovaru.
Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy
osobne doručiť najneskôr v posledný deò určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho
alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deò lehoty na adresu,
ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy
zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou
– napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená
spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dòa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali
doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný
formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s
označením „*“ – hviezdičkou.
(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za
najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na
objednanie tovaru do 14 dní odo dòa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť
peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to
neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatòuje napríklad pre
tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom
na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu
akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj
audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu
alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v
ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických
dôvodov..
Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom
manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej
predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
14. Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deò
odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté
inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok
nákupu v internetovom obchode www.domshop.sk " v znení platnom v deò odoslania tejto
objednávky.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu a
že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky
niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo
čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného
ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené
týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode www.DomShop.sk sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona
č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004
Z.z., o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými súvisiacimi
zákonmi slovenského právneho poriadku.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä
prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné
strany.
Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.
realizačný team FirMax s.r.o. www.DomShop.sk

Súhlasím s týmito podmienkami a chcem sa zaregistrova

   Položka  - ktorá musí by vyplnená.Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Najsledovanejšie


Momentálne nie sú žiadne produkty.Reklama
Web directory Dom, byt, záhrada Chata Blava www.ubytovanienaorave.sk Vstúpte www.pistole.sk E-shop Vstúpte www.pistole.sk E-shop Vstúpte eShopy online WebShopy - Katalog internetovych obchodov Pricemania.sk NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Google Pagerank
Seznam srank
tovar
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
© FirMax s.r.o. 2016, 40, DomShop