Táto webová stránka používa cookies. Pokraèovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadaèa pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ïalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.
Ok
Domov
SlovenskýRSS
 Domov |  Obchodné podmienky |  Dodacie podmienky |  Profil firmy |  Kontakty |  Vernostný program |  Cenník |   Registrácia  |  Prihlásenie  
Ďalšie informácie
Tento e-shop je certifikovaný
Hľadať produkt
Kategórie produktov
Váš internetový obchod ešte neobsahuje žiadne kategórie produktov. Produkty môžete do obchodu pridať cez administračné rozhranie a to manuálne alebo hromadnými importmi.
Calc Kurzová kalkulačka
EUR = Sk
Informácie
O nás
Obchodné podmienky
Dodacie podmienky
Reklamačné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Najsledovanejšie


Momentálne nie sú žiadne produkty.Dodacie podmienky

Predávajúci www.DomShop.sk sa zaväzuje:
Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deò odoslania objednávky.
Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený , aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka bude vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade Vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok (ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme Vás ihneï kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia).
Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deò odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
4. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-10 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e–mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.
5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky
Tovar zašleme na dobierku riadne zabalený. Za dodanie tovaru zaplatíte poštovné (prepravné) a balné vo výške:
5,- EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 40 kg a nie je považovaná za nadrozmerný balík, s dodávkou do piatich pracovných od expedície z nášho skladu v prípade ,že je tovar naskladnený.
15,- EUR pri zásielke s hmotnosťou nad 40 kg, s dodávkou do piatich pracovných dní od expedície z nášho skladu.
Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobne v prevádzke
www.DomShop.sk Hviezdoslavova 177 Nižná. Túto možnosť je potrebné telefonicky konzultovať s predávajúcim pred odoslaním objednávky.
6. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke.
7. Rezervácia tovaru
V prípade predfaktúry predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní odo dòa odoslanie predfaktúry. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.
8. Platobné podmienky
Zákazník za tovar zaplatí na základe predfaktúry na náš účet alebo plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Bez ohľadu na spôsob platby, nie sú kupujúcemu učtované žiadne ïalšie poplatky za spôsob platby. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
Pri objednávke do zahraničia je doručenie tovaru vypočítané individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.
9. Nákup bez rizika
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia, pričom je potrebné aby ste najneskôr v posledný deò tejto lehoty odovzdali na poštovú prepravu písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu uvedenú v kontaktoch, alebo toto oznámenie osobne doručili na adresu uvednú v kontaktoch. Následne Vas prosíme o bezodkladné zaslanie tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy na adresu uvedenú v kontaktoch.
Pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy bude spotrebiteľovi v lehote najneskôr do 15 dní od odstúpenia zmluvy vrátená zaplatená kúpna cena za tovar alebo za službu, Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, ak dodaný tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
Predávajúci si vyhradzuje v nevyhnutnom prípade právo na zmenu darčeka (ak je tento súčasťou kampane). Darček je naše poïakovanie za prejavenú dôveru, pokiaľ sa rozhodnete ponechať si objednaný tovar. Vlastnícke práva na tento bezplatný darček prechádzajú na Vás uplynutím posledného dòa, v ktorom je možno výrobok vrátiť. V prípade vrátenia výrobku z Vašej strany Vám na bezplatný darček nevzniká nárok.
10. Záručná doba
Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dòom prevzatia tovaru.
Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 2 roky (napr. batérie, žiarovky, spotrebný materiál a pod.) a ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu.
Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo nevhodným používaním výrobku nezlučujúcim sa s návodom na použitie a s normami platnými v Slovenskej republike.
11. Reklamačný poriadok
V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou.
Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu FirMax s.r.o.
 www.DomShop.sk Hviezdoslavova 177 02743 Nižná. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e – mail). Tovar zasielajte buï formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá, taktiež reklamovaný tovar môžete osobne doniesť na uvedenú adresu.
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho písomne - poštou a tovar odošle na adresu kupujúceho.
Vybavenú reklamáciu je zákazník povinný prevziať. V prípade, že reklamácia nebude prevzatá, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci Vám v tomto prípade bude oprávnený účtovať za každý deò uloženia paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1 EUR za každý deò uloženia. V prípade, že výška úložného dosiahne hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov.

12. Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje , ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ïalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na písomné alebo e-mailové prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
13. Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deò odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok nákupu v internetovom obchode
www.domshop.sk" v znení platnom v deò odoslania tejto objednávky.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode
www.DomShop.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004 Z.z., o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.
realizačný team FirMax s.r.o. 
www.DomShop.sk

 

 Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Najsledovanejšie


Momentálne nie sú žiadne produkty.Reklama
Web directory Dom, byt, záhrada Chata Blava www.ubytovanienaorave.sk Vstúpte www.pistole.sk E-shop Vstúpte www.pistole.sk E-shop Vstúpte eShopy online WebShopy - Katalog internetovych obchodov Pricemania.sk NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Google Pagerank
Seznam srank
tovar
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
© FirMax s.r.o. 2016, 40, DomShop